Potilaalle annettavat tiedot kun tietoja kerätään potilaalta.

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdollinen edustaja ja yhteystiedot:

Pihlajamäen Hammaslääkäriasema Oy
Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 093872341
yhteyshenkilö Lana Partonen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu näihin etuihin

Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ei tapahdu.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Potilastieto on salassa pidettävää, sitä voidaan luovuttaa vain potilaan suostumuksella tai lakiin perustuen.

Tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Potilastietojen säilytysajat on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) liitteessä. Yleisin säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä.

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus  pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan
  • käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista
  • rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.

Muu informointi

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin siihen, että hoitoa ei voida antaa.

Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot yllä olevan mukaisesti.